BOLOGNA SÜRECİ

Bologna Süreci Nasıl İşliyor?

Bologna Süreci, temel olarak uluslararası, ulusal ve kurumsal olmak üzere üç düzeyde yürütülmektedir. Uluslararası düzeyde, sürecin gelişimi ve koordinasyonundan sorumlu olan oluşum Bologna Süreci İzleme Grubu (Bologna Follow-Up Group, BFUG)dur. BFUG, Bologna Sürecinin öngördüğü hedeflerin gerçekleştirilmesi için alınacak önlemleri karara bağlamak ve süreç gelişimini takip amacıyla 2001 Prag Avrupa Bakanlar Toplantısında kurulmuştur ve Bologna Sürecine dahil olan ülkelerin temsilcilerinden oluşmaktadır. BFUGa ayrıca, Avrupa Komisyonu (European Commission), Avrupa Konseyi (Council of Europe), Avrupa Üniversiteler Birliği (European University Association, EUA), Avrupa Ulusal Öğrenci Birlikleri (The National Unions of Students in Europe, ESIB), Avrupa Yükseköğretim Kurumları Birliği (European Association of Institutions in Higher Education, EURASHE) ve UNESCO Yükseköğretim Merkezi (UNESCO-CEPES), BFUGa danışman üye statüsünde dahil edilmişlerdir. Genel olarak, BFUG faaliyetlerini desteklemek üzere oluşturulan BFUG Yönetim Kurulu (BFUG Board)nun görevleri, Sürecin başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlamak, çalışma programının uygulanmasını takip ve koordine etmektir. 

Takip edilecek yöntemler ile gelecek iki yıl içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan öncelik alanlarını belirlemek ve son iki yıl içerisinde kaydedilen ilerlemeleri değerlendirmek üzere her iki yılda bir Bologna ülkeleri yükseköğretimden sorumlu Bakanlarının katılımı ile Bakanlar konferansı düzenlenmektedir. 1999da Bolognada gerçekleştirilen konferansın ardından 2001 yılında Pragda, 2003te Berlinde, 2005 yılında Bergende ve son olarak da 2007 yılında Londra da yapılmıştır.

Bunların yanı sıra, Bakanlar Konferanslarında belirlenen öncelikli konular ile konferanslar sonunda yayımlanan bildirilerde belirtilen hedefler uygulanması ile ilgili güçlükler ve işbirliği kurulması hakkında Bologna Seminerleri adı altında, Avrupada pek çok seminer, toplantı ve çalıştaylar düzenlenmektedir.

Ulusal düzeyde Bologna Süreci, ülkelerin Yükseköğretimden sorumlu bakanlıkları, ulusal rektörler konferansları/komiteleri, ulusal üniversite birlikleri, ulusal öğrenci birlikleri ile kalite güvencesi kuruluşları, işverenler vb kuruluşlar tarafından yürütülmektedir.

Kurumsal düzeyde, Bologna Süreci, yükseköğretim kurumları, fakülteleri, bölümleri ile öğrenci ve öğretim görevlileri temsilcileri tarafından yürütülmektedir. 

Bologna İzleme Grubu (Bologna Follow-Up Group BFUG)

Bologna Süreci üye ülkeleri ve Avrupa Komisyonu (European Commission) temsilcilerinden oluşan, ve Avrupa Konseyi (Council of Europe), Avrupa Üniversiteler Birliği (European University Association, EUA), Avrupa Ulusal Öğrenci Birlikleri (The National Unions of Students in Europe, ESIB), Avrupa Yükseköğretim Kurumları Birliği (European Association of Institutions in Higher Education, EURASHE) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu Yükseköğretim Merkezi (UNESCO-CEPES)nin danışman üye statüsü ile yer aldıkları Bologna İzleme Grubu (BFUG), 2001 Prag Avrupa Bakanlar Konferansında alınan kararla kurulmuştur. 

Bologna Sürecinin gelişimi ve koordinasyonundan sorumlu olan BFUGnin temel görevi sürecin öngördüğü hedeflerin gerçekleştirilmesi için alınacak önlemleri karara bağlamak ve süreç gelişimini takip etmektir. 

BFUG, Yönetim Kurulu ve Sekretaryadan oluşmaktadır:

Sürecin başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlamak, çalışma programının uygulanmasını takip ve koordine etmektir. 
 
BFUG Yönetim Kurulu

BFUGnin faaliyetlerini desteklemek üzere oluşturulan BFUG Yönetim Kurulu (BFUG Board)nun görevleri, aşağıda belirtilmiştir: 

Bologna etkinliklerinin gerçekleştirilmesi için gerekli desteğin sağlanması,
Bologna Süreci hedeflerine ulaşmayı amaçlayan yeni üyelere yardım edilmesi,
Durum değerlendirmesinin hazırlık aşaması için gerekli faaliyetlerin koordine edilmesi,
BFUG üyeleri ve/veya BFUG tarafından belirlenen özel konular üzerine uzman olan kişilerden Çalışma Gruplarının oluşturulması,
Bir sonraki Bakanlar Konferansı hazırlık sürecinin denetlenmesi ve idare edilmesi.

BFUG, Bologna Süreci hedeflerinin gerçekleştirilmesi için uygun ve gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulunu çeşitli konularda görevlendirebilir. Ancak, resmi kararlar BFUGun sorumluluğu dahilindedir.

Sekreterya
Sekreteryanın görevleri :
- Bir sonraki Bakanlar Konferansının düzenlenmesine ilişkin işlerin yürütülmesi,
- BFUG ve Yönetim Kurulu tarafından verilen işlerin yürütülmesi, ve
- BFUG ve Yönetim Kurulunun sorumluluğu altındaki Çalışma programının uygulanması ile ilgili görevlerin yerine getirilmesi.

Kaynak:  http://bologna.yok.gov.tr/index.php?page=yazi&c=1&i=3

Son Güncelleme: 2011-08-15 14:37:53

                                                Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2022